Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI www.autokluc24.sk

Obchodný názov: Zoneta Kft.
Sídlo: 3530 Miskolc, ul. Melinda č. 2. 1/3.
DIČ: 23877519-2-05
IČO: 0509023897

Evidujúci úrad: Obchodný Súd Miškovec
E-mail:info@autokluc24.sk

Ďalej len „Predávajúcitýmto zverejňuje svoje všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré platia pre nákup Predávajúcim ponúkaného tovaru v jeho internetovom obchode – e-shope na internetových stránkach www.autokluc24.sk (ďalej len „Stránky“).

I.                   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje tieto VOP Predávajúceho pre úpravu vzájomných práv a povinností strán vo vzťahu vyplývajúcom z predaja Tovaru Predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v uzatvorenej zmluve stanovené výslovne niečo iné. VOP vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Práva a povinnosti týmito VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnických predpisov, najmä občianskym zákonníkom v platnom znení.

 

II.                OBJEDNÁVKA TOVARU, PREDMET ZMLUVY A JEJ UZATVORENIE

2.1 Všetky objednávky podané prostredníctvom stránok www.autokluc24.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy o kúpe tovaru (ďalej tiež „Zmluva“) sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Po vložení požadovaného tovaru do tzv. košíku a zadaním všetkých kontaktných údajov kupujúci objednávku odošle/potvrdí. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky na zaslanie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k uzavretiu Zmluvy. Od tohto okamihu medzi kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predmetom kúpy/predaja podľa Zmluvy sú iba položky Tovaru vyslovene uvedené v objednávke/Zmluve, pokiaľ nebolo dohodnuté medzi kupujúcim a Predávajúcim inak.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov, predpísaných údajov a náležitostí.

2.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia nákupnej ceny, jeho prevzatím.

2.4. Nákup Tovaru prostredníctvom Stránok je Predávajúcim ponúkaný v rámci svojej maloobchodnej činnosti a nie je zamýšľaný pre predaj Tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti kupujúceho. V prípade, že kupujúci chce nakúpiť tovar za účelom vykonania svojej podnikateľsko-ekonomickej činnosti, je povinný v rámci realizácie objednávky toto označiť a splniť Predávajúcim určené povinnosti vedúce k uzatvoreniu Zmluvy, ku ktorej nemusí dôjsť prostredníctvom Stránok.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neprijal príslušnú elektronickú komunikáciu, poprípade aj objednaný Tovar, ak bolo doručenie na adresy zdieľané kupujúcim, avšak k príslušným adresám má právo (iba/tiež) tretia osoba, ktorá doručované prevzala, popr. odmietla a pod. Predávajúcu nie je schopný ani oprávnený zisťovať a kontrolovať správnosť kupujúcim zadaných údajov pri objednávke Tovaru. Kupujúci zodpovedá za správnosť a náležitosť vyplnených údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri objednaní Tovaru zadal.

2.6 Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupu prostredníctvom Stránok a aktualizáciu príslušných údajov na Stránkach sa môže stať, že kupujúcim objednaný Tovar je už vypredaný (aj napriek tomu, že na Stránkach je doposiaľ uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, ako to zistí.

2.7 Predávajúci sa uzatvorenou Zmluvou zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať: nepoškodený tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh Tovaru:

- podľa špecifikácie v uskutočnenej objednávke/Zmluve,

- vyhovujúci všetkým normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR,

 

III. MIESTO PLNENIA/DODANIA

3.1 Miesto plnenia – dodanie Tovaru je miesto určené kupujúcim v objednávke/Zmluve. Predávajúci dodáva na všetky doručovacie adresy v SR. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na kupujúceho doručením Tovaru na adresu uvedenú kupujúcim (bez ohľadu na to, kde Tovar prevzal).

3.2 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári alebo výdajné miesto Zásielkovne.

3.3 V prípade, že kupujúci objednáva Tovar pre tretiu osobu (zmluva v prospech tretieho), získava tretia osoba právo na Tovar jeho prevzatím (a stáva sa jeho kupujúcim so všetkými právami a povinnosťami). V prípade, že tretia osoba Tovar odmietne, získava práva na Tovar kupujúci a Zmluva platí naďalej medzi kupujúcim a Predávajúcim. Ak predá kupujúci tovar tretej osobe, nezískava tretia osoba voči Predávajúcemu žiadne práva.

3.4 Kupujúci je povinný si Tovar pri prevzatí poriadne a dôkladne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že si všimne na Tovare poškodenia alebo si všimne iný rozpor s objednávkou, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu ďalej uvedeným spôsobom pre uplatnenie poškodenia Tovaru (reklamácia).

 

IV.  CENA

4.1 Kúpne ceny Tovaru uvedené na Stránkach sú platné v okamihu objednávania Tovaru/uzavretia Zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pred uzavretím Zmluvy (v prípade tlačovej chyby je Tovar predávaný za cenu bezchybnú, ak bola zjavná a v prípade nie zjavnej, avšak preukázateľnej tlačovej chyby k uzatvoreniu Zmluvy nedochádza), v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov Tovaru, a to kedykoľvek pred uzatvorením Zmluvy – konečným potvrdením objednávky.

4.2 Kúpna cena je považovaná za zaplatenú s ohľadom na výber spôsobu platenia až pripísaním celej kúpnej ceny za Tovar na účet Predávajúceho, alebo uhradením v hotovosti prepravnej spoločnosti, v prípade platby na dobierku alebo pri výdajnom mieste Zásielkovne.

4.3 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu ním zvoleným spôsobom, a to vrátane ceny za ním zvolený spôsob doručenia Tovaru.

 

V. NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

5.1 Kupujúci je mimo kúpnej ceny povinný Predávajúcemu uhradiť rovnakým spôsobom ako kúpnu cenu za Tovar tiež náklady/cenu za dodanie Tovaru, a to v cene uvedenej u ním zvoleného spôsobu dodania Tovaru.

 

VI. SPÔSOB PLATBY A DODANIE

6.1 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za Tovar, t.j. Kúpnu cenu, cenu za dodanie Tovaru a cenu za ním zvolený spôsob zrealizovania platby, poprípade ďalšie dohodnuté ceny jedným zo spôsobov umožnených Predávajúcim, t.j.

 

Dodanie na výdajné miesto Zásielkovne – platba kartou: 2.99EUR/balík
Dodanie na dobierku: 3.49EUR/balík
Kuriér, platba s bankovou kartou: 4.39EUR/balík
Kuriér na dobierku: 4.99EUR/balík

6.2 V prípade platby platobnou kartou sa platba realizuje prostredníctvom bezplatnej platobnej brány BARION.

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU, VÝMENA TOVARU

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe Tovaru uzatvorenej prostredníctvom Stránok/od kúpy Tovaru realizovanej prostredníctvom Stránok (prostriedkov komunikácie na diaľku) bez udania dôvodu za ďalej uvedených podmienok

7.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru (dodávky poslednej časti Tovaru).

7.3 Lehota na odstúpenie je dodržaná v prípade odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy pred uplynutím príslušnej 14 dní.

7.4 V prípade pochybností o tom, či bol Tovar zakúpený u Predávajúceho, je kupujúci povinný preukázať na výzvu Predávajúceho, že sa jedná o Tovar zakúpený u Predávajúceho podľa Zmluvy, od ktorej je odstupované.

7.5 Predávajúce vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré uvedie predávajúci na formulári odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

7.6 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar odoslal.

7.8 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, než je nutné s ním zaobchádzať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti za účelom oboznámenia sa s povahou a vlastnosťami Tovaru, vrátane jeho funkčnosti, a to v domácnosti (ďalej len „Náhrada“). Predávajúcemu uplatní nárok na Náhradu u kupujúceho tak, že mu zašle od kupujúceho prijaté finančné prostriedky za kúpu Tovaru zníženú o Náhradu.

 

VIII.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Predávajúci bude spracovávať osobné údaje oznámené kupujúcim pri kúpe Tovaru a kupujúci s týmto spracovaním osobných údajov a s ich ďalej uvedeným použitím súhlasí ich oznámením Predávajúcemu. Predávajúci spracováva údaje za účelom realizácie kúpy Tovaru a s tým spojených práv a povinností .

8.2 Predávajúci bude s týmito údajmi narábať za vyššie uvedeným účelom v súlade s platnými právnymi predpismi.

8.3 Osobné údaje môže Predávajúci previesť na servery umiestnené mimo SR alebo do pobočiek či iných dôveryhodných spoločností tretích strán z iných krajín, ktoré spracovávajú osobné informácie.

8.4 K ochrane osobných údajov využije Predávajúci všetky primerané prostriedky a príslušné opatrenia, pričom to isté bude vyžadovať tiež od všetkých tretích strán, ktoré budú osobné údaje spracovávať.

8.5 V prípade, že má kupujúci akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy týkajúce sa s narábaním s osobnými údajmi, môže Predávajúceho kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese: info@autokluc24.sk

8.6 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho (na e-mailovej adrese: info@autokluc24.sk) najmä v nasledujúcich prípadoch:

(i) ak si nepraje byť v budúcnosti kontaktovaný,

(ii) ak by rád získal informácie o svojich osobných údajoch, ktoré sú spracovávané,

(iii) ak chce svoje osobné údaje opraviť, aktualizovať, blokovať, likvidovať alebo odstrániť,

(iv) ak chce nahlásiť akékoľvek zneužitie osobných údajov.

8.7 WWW.AUTOKLUC24.SK. ako správca spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to za účelom ponúkania obchodu alebo služieb.

8.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu, ktorá je potrebná pre splnenie účelu, do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a správca údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje.

8.9 Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov môžu byť uvedené na iných miestach Stránok.

 

IX.             ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto VOP platia v znení uvedenom na Stránke Predávajúceho v deň potvrdenia Objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene VOP, platia VOP už v aktuálnom znení.

9.2 V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu (omylu a pod.) sa ustanovenia týchto VOP odchyľujú od zákonných ustanovení na ochranu kupujúcich - spotrebiteľov, tak sa na ne neprihliada. To platí aj v prípade, že sa kupujúci vzdá práva, ktorý mu zákon poskytuje.

9.3 Predávajúci je oprávnený tieto VOP podľa svojho uváženia meniť s tým, že zmena VOP bude vždy zverejnená na Stránke, resp. na Stránke budú vždy uvedené VOP v aktuálnom znení.

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 10.03.2019.
Barion fizetés